Cookies

Zásady používania súborov cookies

Tieto zásady používania súborov cookies sa vzťahujú na webovú stránku www.altorealestate.sk, ktorá je prevádzkovaná spoločnosťou Alto Real Estate j. s. a., so sídlom Bottova 1/1, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 09, IČO: 54 331 617, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sja, vložka č. 207/B (ďalej len „cookies“).

Tieto zásady môžeme priebežne aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vám odporúčame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s ich znením.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa používania súborov cookies na našom webe, nás prosím kontaktujte prostredníctvom písomných podaní adresovaných na vyššie uvedenú adresu sídla Alto Real Estate j. s. a. alebo elektronicky na e-mailovej adrese gdpr@altorealestate.sk.

 

Čo sú súbory cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré pri návšteve webovej stránky ukladá prehliadač v počítací alebo inom zariadení návštevníka ako mobilný telefón či tablet. Súbory cookies okrem iného umožňujú webovej stránke rozpoznať zariadenie používateľa a zapamätať si určité informácie o Vašich reláciách počas Vášho pripojenia. Súbory cookies si pamätajú typ používaného prehliadača alebo zvolené nastavenia, ktoré zostávajú Vašimi predvolenými nastaveniami pri opakovanej návšteve webovej stránky zlepšujúcimi Váš užívateľský komfort.

 

Na čo používame súbory cookies?

Súbory cookies používame predovšetkým za účelom zlepšenia našich služieb a Vášho zážitku z prezerania tejto webovej stránky. Tieto účely nám pomáha zabezpečiť najmä zber súhrnných štatistických údajov o počte návštevníkov, automatický výber jazyka webu a získavanie údajov o tom, ako sa táto webová stránka využíva. Okrem toho využívame cookies od tretích strán na účely využitia marketingových technológií zameraných na optimalizáciu našej ponuky a potreby jednotlivých návštevníkov nášho webu. Správanie sa pri návšteve webovej stránky sa analyzuje na základe algoritmu tak, aby sme Vám následne mohli adresovať cielené produktové odporúčania vo forme reklamných bannerov a reklamných informácií na internetových stránkach tretích subjektov.

 

Aké konkrétne typy súborov cookies používame?

Na našom webe využívame nasledovné súbory cookies:

 

Dočasné súbory cookies

Tieto súbory cookies identifikujú Váš pohyb na našom webe, pričom ich funkcia spočíva v tom, že si Vás náš web pamätá počas toho, keď sa na ňom nachádzate. V momente kedy náš web opustíte alebo zatvoríte webový prehliadač, tak sa tieto súbory cookies automaticky zmažú. Vo webovom prehliadači môžete tieto súbory cookies blokovať, avšak upozorňujeme na to, že v takom prípade nemusí náš web alebo niektorého jeho časti správne fungovať.

 

Permanentné cookies

Tieto súbory cookies majú na našom webe viaceré formy, pričom ide o – analytické, reklamné, technické a cookies tretích strán. Permanentné cookies zostávajú narozdiel od dočasných súborov cookies uchované na Vašom harddisku (najdlhšia doba uchovávania je maximálne 2 roky od poslednej návštevy), pričom na ich uloženie nemá vplyv zatvorenie prehliadača alebo vypnutie počítača. Tieto cookies slúžia na zvýšenie užívateľského komfortu pri využívaní online služieb, prípadne slúžia na štatistické alebo reklamné účely. Tieto cookies môžu obsahovať anonymný identifikátor Vášho prehliadača.

 

Analytické súbory cookies

Tieto súbory cookies nám pomáhajú získavať údaje týkajúce sa najmä návštev, pôvodu návštev a výkonnosti webu. Analytické cookies majú spoznať opakovanú návštevu nášho webu z rovnakého prehliadača na rovnakom zariadení a sledovať Vašu aktivitu pri prezeraní nášho webu. Tieto informácie nám následne pomáhajú rozpoznať technické problémy, ktoré sa môžu na našom webe vyskytnúť a taktiež aj efektivitu jednotlivých súčastí nášho webu, na základe čoho zdokonaľujeme navigáciu na našom webe a tým Váš užívateľský zážitok.

 

Reklamné súbory cookies

Tieto súbory cookies nám umožňujú zobrazovať cielenú reklamu na našom webe, čo znamená, že sa Vám bude zobrazovať na mieru ušitá reklama. Tieto súbory cookies sú anonymizované, čo znamená, že Vás priamo neidentifikujú, avšak vieme Vás rozpoznať ako návštevníka a prispôsobiť pre Vás reklamu.

 

Technické súbory cookies

Tieto súbory cookies nám pomáhajú udržať prehľad o tom, či ste nám udelili súhlas s používaním súborov cookies. Tento typ súborov cookies teda používame, aby sme boli schopní zabezpečiť Vami zvolené preferencie pri používaní nášho webu.

 

Cookies tretích strán

Cookies tretích strán sú cookies, ktoré nie sú vytvorené alebo spravované našim webom, ale treťou nezávislou stranou (napr. obchodný partner, poskytovateľ služieb atď.). Na našom webe aktuálne používame tieto cookies tretích strán:

 

Facebook Pixel – na našom webe používame platformu Facebook Pixel, ktorá používa cookies s cieľom individualizovania reklamy (viď. reklamné súbory cookies) a taktiež na analýzu Vašej návštevy na našom webe (viď. analytické súbory cookies). Prostredníctvom technológie Remarketing-Pixel môže Facebook návštevníkov našej internetovej stránky využiť ako cieľovú skupinu pre reklamy Facebook-Ads. Za týmto účelom sa na Vašom počítači ukladajú cookies. Pre viac informácii ohľadne týchto cookies môžete navštíviť webové stránky prevádzkovateľa platformy https://www.facebook.com/business/help/471978536642445?id=1205376682832142. Udelením Vášho súhlasu s používaním reklamných súborov cookies súhlasíte s tým, že prevádzkovateľ platformy Facebook Pixel a iné tretie strany môžu používať cookies a web beacons, ktoré získavajú a umiestňujú na našom webe a následné informácie a osobné údaje prostredníctvom nich získané kombinovať s inými informáciami za účelom poskytovania individualizovanej reklamy spoločností patriacich do ekonomickej skupiny prevádzkovateľa tejto web stránky. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať vo Vašom webovom prehliadači alebo na stránkach http://www.aboutads.info/choices alebo http://www.youronlinechoices.eu.
Google Analytics – na našom webe používame platformu Google Analytics, ktorá používa cookies na analýzu Vašej návštevy na našom webe (viď. analytické súbory cookies). Pre viac informácii ohľadne týchto cookies môžete navštíviť webové stránky prevádzkovateľa platformy https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk.

 

Google Ads – na našom webe používame platformu Google Ads, ktorá používa cookies, s cieľom individualizovania reklamy (viď. reklamné súbory cookies). Prostredníctvom tejto platformy Vám môže Google ponúknuť individualizovanú reklamu. Za týmto účelom sa na Vašom počítači ukladajú cookies. Udelením súhlasu s používaním reklamných súborov cookies súhlasíte s tým, že môžeme na Vašom zariadení ukladať cookies prostredníctvom nášho webu za účelom poskytovania individualizovanej reklamy. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať vo Vašom webovom prehliadači alebo na stránkach http://www.aboutads.info/choices alebo http://www.youronlinechoices.eu.

 

Právny základ používania Vašich cookies súborov?

Všetky cookies súbory s výnimkou nevyhnutných cookies (cookies nevyhnutných pre spustenie a používanie základných funkcií webu) ukladáme a používame iba na základe vášho súhlasu. Tento súhlas môžete vyjadriť zakliknutím tlačidla „Súhlasím“ v našom cookies boxe.

Ako môžem súbory cookies odmietnuť?

Odmietnuť používanie súborov cookies môžete aj označením tlačidla „Nesúhlasím“ v našom boxe. Rovnako môžete odmietnuť používanie súborov cookies aj odňatím súhlasu alebo zmenou jeho rozsahu prostredníctvom príslušnej funkcie cookies boxu v pravom dolnom rohu tejto stránky v sekcii „Nastavenie cookies“.

Ako môžem súbory cookies odmietnuť?

Štandardne ukladáme nastavenie súborov cookies vo vašom zariadení po dobu najviac 3 rokov.Ak budete chcieť svoje voľby týkajúce sa súborov cookies meniť, môžete tak urobiť v pravom dolnom rohu tejto stránky v sekcii „Nastavenie cookies“.

Táto verzia Zásad používania súborov cookies na webovej stránke bola vydaná dňa 1.5.2022.

 

 

 

Cookies Policy

This Cookies Policy applies to the website www.altorealestate.sk which is operated by Alto Real Estate j. s. a., with its registered office at Bottova 1/1, Bratislava – Staré Mesto 811 09, IČO: 54 331 617, entered in the Business Register of the District Court Bratislava I, section: Sja, file no. 207/B (hereinafter referred to as “cookies”).

Please note that this Policy can be updated from time to time without notice. Therefore, we recommend you check this page periodically.

If you have any questions regarding the use of cookies or processing of your personal information on our site, please contact us in writing addressed to the above address of Alto Real Estate j. s. a. or by an email to the following email address: gdpr@altorealestate.sk.

 

What are cookies?

Cookies are small text files that are stored by the browser on user’s computer or another device, such as a mobile phone or a tablet, when visiting a website. Among other things, cookies allow the website to recognize the user’s device and remember certain information about your sessions during your connection. Cookies remember the type of the browser you used or the settings you select which remain your default settings when you revisit the website hence improving your user comfort.

 

How do we use cookies?

We primarily use cookies to improve our services and your experience while browsing this website. To achieve these goals, it helps us to collect aggregate statistic data on the number of visitors, automatic language selection of the website and to obtain data on how this website is used. Apart from these, we also use cookies from third parties for the purpose of marketing technologies which are focused on optimizing our offer and needs of individual visitors of our website. The user’s behavior when visiting the website is analyzed on the basis of an algorithm which enables us to direct targeted product recommendations to you, in a form of advertising banners and advertising information on third-party websites. 

 

What specific types of cookies we use? 

We use the following types of cookies on our website:

 

Session cookies

These cookies identify your activity on our website, and they enable our website to remember you while you are using it. The moment you leave our website or close your web browser, these cookies are automatically deleted. You can block these cookies in your web browser, however, please note that in such case our website, or it parts, may not work properly.

 

Persistent cookies

These cookies on our website have several forms, including analytical, advertising, technical and third-party cookies. Unlike temporary cookies, persistent cookies remain stored on your hard drive (their expiration date is 2 years maximum, since your last visit), and their storage is not affected by closing the browser or shutting down the computer. These cookies are used to increase user comfort while using online services, or they are used for statistical or advertising purposes. These cookies may contain an anonymous identifier of your browser.

 

Analytical cookies

These cookies help us obtain data concerning, in particular, visits, the origin of visits and the performance of the website. Analytical cookies are intended to detect repeated visits of our website from the same browser on the same device and to monitor your activity when browsing our website. This information then helps us identify technical problems which may occur on our website, as well as the effectiveness of individual components of our website, based on which we improve navigation on our website and thus your user experience.

 

Marketing cookies

These cookies allow us to display targeted advertising on our website which means that you will be shown advertisement that is tailored specifically to your preference. These cookies are anonymized which means that they do not directly identify you. We can however still recognize you as a visitor and thus adjust the advertisement to you.

 

Technical cookies

These cookies help us keep track of whether you have given us your consent to use cookies. We therefore use this type of cookies to be able to provide you with your chosen preferences when using our website.

 

Third-party cookies

Third party cookies are cookies that are not created or managed by our website but by an independent third party (e.g., a business partner, a service provider, etc.). We currently use the following third-party cookies on our website:

 

Facebook Pixel – we use the Facebook Pixel platform on our website. It uses cookies in order to individualize advertisement (see Marketing cookies) and also to analyze your visit on our website (see Analytical cookies). By the means of Remarketing-Pixel technology, Facebook can use the visitors of our website as a target group for Facebook-Ads ads. For this purpose, cookies are stored on your computer. For more information about these cookies, you can visit the website of the platform operator https://www.facebook.com/business/help/471978536642445?id=1205376682832142. By agreeing to the use of Marketing cookies, you agree that the Facebook Pixel platform operator and other third parties may use cookies and web beacons that they collect and place on our website and combine the subsequent information and personal data obtained through it with other information for the purpose of providing personalized advertising of companies which belong to the economic group of the operator of this website. You can revoke this consent at any time in your web browser or at http://www.aboutads.info/choices or http://www.youronlinechoices.eu.
Google Analytics – we use the Google Analytics platform on our website. It uses cookies to analyze your visit on our website (see Analytical cookies). For more information about these cookies, you can visit the platform operator‘s website https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Google Ads – we use the Google Ads platform on our website. It uses cookies in order to individualize advertising (see Marketing cookies). By means of this platform, Google can offer you personalized advertising. For this purpose, cookies are stored on your computer. By agreeing to the use of Marketing cookies, you agree that we may store cookies on your device through our website in order to provide personalized advertising. You can revoke this consent at any time in your web browser or at http://www.aboutads.info/choices or http://www.youronlinechoices.eu.

 

Legal basis for the use of your cookies

We store and use all cookies, with the exception of the Strictly necessary cookies (cookies necessary for the launch and use of the basic functions of the website), only with your consent. You can express your consent by clicking on the “I agree” button in our cookies box.

How can I reject cookies?

You can reject the use of cookies by selecting the “I do not agree” button in our cookies box. You can also reject the use of cookies by withdrawing your consent or changing its scope. You can do so by choosing the appropriate function in the cookies box or you can do so in the lower right corner of this page in the “Cookie settings” section.

How long do we store your cookies?

By default, we store cookie settings on your device for a maximum of 3 years. If you wish to change your cookies preferences, you can do so in the lower right corner of this page in the “Cookie settings” section..

This version of the Cookies Policy for this website was released on the May 1, 2022.