Pravidlá spracúvania osobných údajov uchádzačov o zamestnanie

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá a venujeme jej náležitú pozornosť. Preto sa snažíme o zabezpečenie vysokej úrovne ochrany Vašich osobných údajov pri ich spracúvaní, ako aj o zachovanie transparentnosti ich spracúvania v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane osobných údajov ktorým sa zrušuje smernica 95/45/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

Nižšie Vám poskytujeme informácie o tom, aké osobné údaje o Vás spracúvame, na aké účely a aké sú ďalšie podmienky ich spracúvania. Zároveň Vám poskytujeme informácie o Vašich právach vyplývajúcich z ochrany osobných údajov.

Na účely GDPR je prevádzkovateľom určujúcim účel a rozsah spracúvania osobných údajov, ktoré ste nám poskytli spoločnosť Alto Real Estate j. s. a., so sídlom Bottova 1/1, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 09, IČO: 54 331 617, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sja, vložka č. 207/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „Zamestnávateľ“).

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ktoré ste nám poskytli a tiež v prípade, ak chcete uplatniť niektoré z nižšie uvedených práv vyplývajúcich pre Vás z GDPR, môžete sa s Vašimi písomnými podaniami obrátiť na vyššie uvedenú adresu sídla Prevádzkovateľa alebo v prípade elektronických podaní na e-mailovú adresu bartakovicova@altorealestate.sk.

 1. Získavanie osobných údajov

Tieto pravidlá sa aplikujú na spracúvanie osobných údajov, ktoré od Vás získavame priamo prostredníctvom e-mailu uverejnenom na našom webe www.altorealestate.sk, v nadväznosti na Váš záujem o vznik zamestnaneckého alebo obdobného pomeru u Prevádzkovateľa (resp. o účasť na výberovom konaní). Získanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na účely špecifikované v článku 4 týchto pravidiel.

 1. Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame

Získané osobné údaje spracúvame v súlade so zásadou minimalizácie spracúvania osobných údajov upravenou GDPR a preto ich spracúvame len v nevyhnutnej miere a v rozsahu ďalej vymedzenom v tomto článku.

Na účely špecifikované v článku 4 týchto pravidiel spracúvame najmä nasledovné osobné údaje: akademické tituly, meno a priezvisko, fotografia, údaje o predchádzajúcich zamestnávateľoch, osobné údaje uvedené v profesijnom životopise, v motivačnom liste a ďalšej dokumentácii zaslanej Prevádzkovateľovi v súvislosti s uchádzaním sa o zamestnanie, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach a osvedčeniach o absolvovaných skúškach a získanom vzdelaní a o vzdelávacích aktivitách, informácie o absolvovaných školeniach, kurzoch, tréningoch a pod., osobné údaje získané pri osobnom alebo online pohovore, pracovné zaradenie, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, podpis.

Je veľmi dôležité, aby osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame boli úplné, pravdivé a aktuálne. Informujte nás, ak sa Vaše osobné údaje počas trvania spracúvania zmenia.

 1. Účely a právny základ spracúvania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledovné účely:

 • zabezpečenia výberového konania na obsadenie voľného pracovného alebo obdobného miesta;
 • Vášho kontaktovania v prípade vytvorenia alebo uvoľnenia pracovného alebo obdobného miesta, pre ktorého obsadenie budete podľa nášho názoru vhodným kandidátom;
 • vytvorenia a udržovania databázy uchádzačov o zamestnanie;
 • poskytnutia osobných údajov a informácií uvedených v profesijnom životopise a doplňujúcej dokumentácii predloženej Prevádzkovateľovi alebo poskytnutých v rámci komunikácie s Prevádzkovateľom osobám priamo alebo nepriamo ovládaným Prevádzkovateľom za vyššie uvedenými účelmi, najmä za účelom prípadného oslovenia uchádzača s ponukou na pracovnú príležitosť;
 • prípadného overenia informácií poskytnutých v profesijnom životopise a doplňujúcej dokumentácii predloženej Prevádzkovateľovi a overenia osobných referencií u tretích osôb, ktorými môžu byť najmä súčasný alebo predchádzajúci zamestnávateľ dotknutej osoby alebo iná osoba uvedená ako referenčná osoba v údajoch dotknutej osoby poskytnutých Prevádzkovateľovi.

Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov na účel špecifikovaný v bode (i) je plnenie zmluvy (resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy) podľa čl. 6 ods. 1, písm. b) GDPR.

Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov na účel špecifikovaný v bode (ii) až (v) je Váš súhlas so spracúvaním podľa čl. 6 ods. 1, písm. a) GDPR.

 1. Doba spracúvania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame a inak spracúvame  tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelov, na ktoré sme ich získali.

V prípade ich spracovania na účely zabezpečenia výberového konania je dobou spracúvania doba trvania výberového konania.

V ostatných prípadoch, kedy spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, je doba spracúvania 3 roky od udelenia súhlasu, resp. do odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

Plynutie doby spracúvania osobných údajov pravidelne kontrolujeme a v prípade ak uplynie, resp. spracúvanie Vašich osobných údajov už nie je nevyhnutné, spracúvanie ukončíme a osobné údaje vymažeme.

 1. Zdieľanie Vašich osobných údajov s tretími stranami

V súlade s účelom spracovania špecifikovanom v týchto pravidlách sa realizuje spracúvanie Vašich osobných údajov aj prostredníctvom tretích osôb, ktoré sú sprostredkovateľmi. Takýmito sprostredkovateľmi sú najmä spolupracujúce personálne agentúry. Prevádzkovateľ uzatvoril so sprostredkovateľmi zmluvy o spracúvaní osobných údajov. Sprostredkovatelia sú zaviazaní spracúvať Vaše osobné údaje výlučne na účely, ako sú popísané v týchto pravidlách.

Vaše osobné údaje môžu byť zdieľané aj s:

 • s osobami priamo alebo nepriamo ovládanými Prevádzkovateľom (najmä dcérske a sesterské spoločnosti) za vyššie uvedenými účelmi, najmä za účelom prípadného oslovenia uchádzača s ponukou na pracovnú príležitosť;
 • s tretími osobami, ktorými môžu byť najmä Váš súčasný alebo predchádzajúci zamestnávateľ alebo iná osoba uvedená ako referenčná osoba v údajoch Vami poskytnutými Prevádzkovateľovi, a to za účelom overenia informácií poskytnutých vo Vašom profesijnom životopise a doplňujúcej dokumentácii a Vašich osobných referencií.

Vaše dáta však nie sú sprístupnené tretím stranám na účely ich nezávislého využitia alebo spracovania nad rámec informácií poskytnutých v týchto pravidlách.

 1. Medzinárodný prenos Vašich osobných údajov

V rámci nami vykonávaného spracúvania Vašich osobných údajov, nedochádza zo strany Prevádzkovateľa ani sprostredkovateľov k prenosu Vašich údajov mimo územie Slovenskej republiky.

 1. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátanie profilovania

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované rozhodnutia ani profilovanie.

 1. Vaše práva súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov

GDPR Vám priznáva značný rozsah práv, ktoré rešpektujeme a umožníme Vám uplatňovať ich v plnom rozsahu. V rámci uplatnenia Vašich práv ste oprávnení najmä:

 • Právo na prístup k Vašim osobným údajom. V rámci tohto práva máte právo získať potvrdenie, či Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje, pričom v prípade, ak áno, tak máte právo získať k týmto osobným údajom prístup. Máte zároveň právo na poskytnutie všetkých informácii v rámci týchto pravidiel.
 • Právo na opravu. Máte právo na opravu osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ o Vás spracúva a to bez zbytočného odkladu. Máte zároveň právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 • Právo na vymazanie/zabudnutie. Máte právo na vymazanie osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ o Vás spracúva a to bez zbytočného odkladu. Právo na výmaz avšak nie je absolútne a je potrebné, aby bol splnený aspoň niektorý z dôvodov v zmysle čl. 17 ods. 1 GDPR a § 23 ods. 2 Zákona, resp. Prevádzkovateľ nie je povinný vymazať takéto osobné údaje v prípadoch uvedených v zmysle čl. 17 ods. 3 GDPR a § 23 ods. 4 Zákona.
 • Právo na obmedzenie spracúvania. Máte právo, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov za podmienok uvedených v zmysle čl. 18 GDPR a § 24 Zákona.
 • Právo na prenosnosť. Máte právo získať osobné údaje, ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu Prevádzkovateľovi, ak ste poskytli svojej osobné údaje na základe súhlasu a tieto osobné údaje spracúva Prevádzkovateľ automatizovanými prostriedkami.
 • Právo v súvislosti s automatizovaným individuálnym rozhodovaním vrátane profilovania. Máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania a ktoré má účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú.
 • Právo na odvolanie súhlasu. Ak sa spracúvajú Vaše osobné údaje na základe súhlasu, tak máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 

Za týmto účelom nás kedykoľvek kontaktujte písomne, na adrese sídla Prevádzkovateľa, uvedenej v úvode týchto pravidiel alebo na e-mailovej adrese bartakovicova@altorealestate.sk. Každé podanie dôsledne vyhodnotíme a o výsledku Vás budeme informovať.

Naším záujmom je snažiť sa zodpovedať akékoľvek Vaše otázky a vyriešiť akúkoľvek sťažnosť súvisiacu so spracúvaním Vašich osobných údajov. Ak však máte pocit, že sme Vašu sťažnosť nevyriešili, berte na vedomie, že máte právo sťažovať sa na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Tieto pravidlá spracúvania osobných údajov môžu byť jednostranne kedykoľvek doplnené alebo zmenené. O prípadných  zmenách Vás budeme elektronicky alebo písomne informovať.

Táto verzia bola vydaná dňa 29.11.2022